به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

سرکار خانم زینب السادات کمالی

کاندیدای دکتری روانکاوی بالینی (PsyD) دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران

کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

فعالیت‌‌ها و سوابق حرفه‌ای

دارای پروانة کار تخصصی از سازمان روانشناسی و مشاورة کشور به شمارة ۷۵۳۹

رواندرمانگر کلینیک نیکوروان از سال ۱۴۰۲ تاکنون

رواندرمانگر مجموعة درمان از سال ۱۳۹۹ تاکنون

مدیر بخش اختلالات خلقی کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸

درمانگر rTMS و tDCS در کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

هنجاریابی آزمون شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا ـ نوجوانان در جمعیت نوجوانان ایرانی، ۱۳۸۹

مشارکت در طرح ملی هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی مقیاس انسجام و سازگاری خانواده (FACES-IV) در جامعة خانواده‌های ایرانی، ۱۳۸۸

عضو شورای مرکزی انجمن علمی ـ دانشجویی روانشناسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۸

عضو بنیاد ملی نخبگاندوره‌های آموزشی

دورة جامع سه‌گانة روانکاوی، دانشگاه تهران، آقای علی کمالی، ۲۰۷ ساعت، ۱۴۰۱.

دورة تربیت رواندرمانگر برای کار با ایرانیان مهاجر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاورة زندگی پیشرو، آقای علی کمالی، ۱۰۰ ساعت، ۱۴۰۰.

کارگاه درمان فردی هیجان‌مدار، مرکز روانشناسی بهسا، دکتر آرش رمضانی، ۱۰۰ ساعت، ۱۳۹۹.

کارگاه رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (مقدماتی)، مرکز خدمات روانشناختی دانش، دکتر مهدی رضا سرافراز، ۱۶ ساعت، ۱۳۹۲.

کارگاه رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (پیشرفته)، مرکز خدمات روانشناختی دانش، دکتر مهدی رضا سرافراز، ۱۶ ساعت، ۱۳۹۲.

کارگاه اصول و مبانی درمان نگهدارنده سوءمصرف‌کنندگان مواد مخدر، مؤسسة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دکتر رضا رستمی/ آقای روح‌اله حدادی، ۸ ساعت، ۱۳۹۲.

کارگاه رواندرمانی جامع ماتریکس، مؤسسة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دکتر رضا رستمی/ آقای روح‌اله حدادی، ۱۶ ساعت، ۱۳۹۲.

کارگاه تشخیص و درمان مشکلات جنسی، مؤسسة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دکتر محمدعلی بشارت، ۲۴ ساعت، ۱۳۹۰.

دورة کاهش استرس بر اساس بهوشیاری، مؤسسة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دکتر نیما قربانی/ آقای امیرحسین ایمانی، ۱۶ ساعت، ۱۳۹۰.

کارگاه مشاورة پیش از ازدواج، انجمن علمی ـ دانشجویی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران، دکتر مصطفی تبریزی، ۴ ساعت، ۱۳۸۸.

مقالات و سوابق پژوهشی

Kamali, Z., Sana Mirahmadi, M., Khoshnevisan, A. (2021). Role of Deep Brain Stimulation in Treatment Resistant Depression: A Review Article. Journal of psychology & psychotherapy: research study. 4 (5), 1-8.

Rostami, R., Kazemi, R., Khodaie-Ardakani, M. R., Sohrabi, L., Ghiasi, S., Kamali, Z. S., ... & Addington, D. E. (2019). The Persian version of the Calgary depression scale for schizophrenia (CDSS-P). Asian journal of psychiatry, 45, 44-49.

Rostami, R., Salamati, P., Karimi Yarandi, K., Khoshnevisan, A., Sa’adat, S., Kamali, Z. S., Ghiasi, S., Zaryabi, A., Qazi Mirsaeid, S. S., Rezaee Zavareh, M. S., Arjipour, M., & Rahimi Movaghar, V. (2017). Effects of Neurofeedback on the Short-term Memory and Continuous Attention of Patients with Moderate Traumatic Brain Injury: A Preliminary Randomized Controlled Clinical Trial. Chinese Journal of Traumatology.

Besharat, M. A., & Kamali, Z. S. (2016). Predicting obsessions and compulsions according to superego and ego characteristics: A comparison between scrupulosity and non-religious obsessive-compulsive symptoms. Asian Journal of Psychiatry, 19, 73-78.

شفیعی، رزا؛ کمالی، زینب؛ حاتمی، جواد. (۱۳۹۸). نقش پیش بین افسردگی در نقص تئوری ذهن. مجله رویش روانشناسی. ۸ (۲)، ۳۰-۲۵.

بشارت، محمدعلی؛ کیایی، نسیم؛ نبوی، سید مسعود؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ کمالی، زینب. (۱۳۹۷). نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و سازگاری با بیماری مالتیپل اسکلروزیس. مجله علوم روانشناختی، ۱۷ (۷۰)، ۶۴۲-۶۲۹.

حدادی، روح ا...؛ مطلق، نفیسه؛ کمالی، زینب؛ محمدی، شهناز؛ کشاورز، قاسم؛ بخت، سپیده. (۱۳۹۳). مقایسه پیامدهای درمانی روش ماتریکس بر شدت اعتیاد و سلامت روان زنان و مردان سوء‌مصرف کننده مت‌آمفتامین. فصلنامه علمي ـ پژوهشي اعتيادپژوهي. ۸ (۳۱)، ۶۹-۵۷.

ترجمه‌ها

کمالی، زینب؛ قیاسی، سمیه؛ زریابی، عاطفه؛ سجودی، زهره. (۱۳۹۴). تمرین‌های مصاحبه و تشخیص بالینی برای روانشناسان و مشاوران. انتشارات ارجمند.