به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

سرکار خانم پوپک رحیمی

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران

فوق لیسانس روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی

لیسانس روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق و فعالیت های حرفه ای

پروانه کار تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ۲۵۷۲۵

برگزاری دوره های آموزش خانواده در طرح تقسیم کار ملی، سازمان بهزیستی

برگزاری کارگاه و مشاوره فردی و زوج درمانی در کلینیک موسسه راه رشد از ۱۳۹۹ تا کنون

برگزاری کارگاه و مشاوره فردی و زوج درمانی کلینیک روانشناسی و مشاوره خانواده امن از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه و مشاوره فردی و زوج درمانی کلینیک روانشناسی و مشاوره آرزوی رهایی ۱۳۹۷ تا کنون

برگزاری کارگاه و مشاوره فردی و زوج درمانی کلینیک روانشناسی و مشاوره طلیعه مهر ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه و مشاوره فردی و زوج درمانی روانشناسی و مشاوره تدبیر راهی روشن ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه و مشاوره فردی و زوج درمانی کلینیک روانشناسی و مشاوره بیمارستان تریتا از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰دوره‌های آموزشی

دوره مقدمانی آشنایی با ISTDP در کلینیک روانشناسی بینش نو

دوره مصاحبه تشخیصی و ارزیابی جامع شخصیت swap در کلینیک روانشناسی بینش نو

دوره زوج درمانی هیجان مدار تحت نظارت مرکز بین المللی زوج درمانی متمرکز بر هیجان کانادا ICEEFT

دوره سلامت جنسی زیر نظر دکتر علی آذین