به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

سرکار خانم مهسا سادات حائری میبدی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه تهران، 1395

رواندرمانگر رسمی ISTDP از انجمن بین المللی درمان های پویشی – تجربه ای

سوابق و فعالیت های حرفه ای

شماره عضویت نظام روانشناسی: ۳۶۷۸۰دوره‌های آموزشی

اتمام دوره سوپرویژن عملی " درمان پویشی، فشرده و کوتاه مدت" ، زیر نظر دکتر نیما قربانی، 12 بلاک، 1396-1401

کارگاه آموزشی " شکلدهی پیمان درمانی با مراجعین اسیب دیده و شکننده"، جان فردریکسون، 2020

کارگاه آموزشی " بازسازی دفاع در بیماران شکننده"، جان فردریکسون، 2020

کارگاه آموزشی "درمان بیماران با افسردگی اساسی "، آلن عباس، 2020

کارگاه آموزشی " ناهشیاری چیست؟"، دکتر نیما قربانی، 1400

کارگاه آموزشی درآمدی بر اخلاق حرفه ای در مشاوره و روان درمانی، دکتر فرشید مرادیان، 1398

کارگاه آموزشی " روان درمانگری براساس بهشیاری"، امیرحسین ایمانی

کارگاه آموزشی " درمان پویشی، فشرده و کوتاه مدت"، دکتر نیما قربانی، 1396

کارگاه آموزشی"آشنایی با ساختار دفاع ها در درمان پویشی، فشرده و کوتاه مدت"، دکتر نیما قربانی، 1395

مقالات و سوابق پژوهشی

بشارت، محمدعلی؛ حایری، مهسا؛ مقدم زاده، علی(1395). نقش تکانشوری و استحکام من در پیش بینی نتایج درمان دارویی، انگیزشیی و ترکیبی(دارویی- انگیزشی) اختلال سو مصرف مواد. فصلنامه روان شناسی معاصر. شماره 11، 3-22.

بشارت، محمدعلی؛ حایری، مهسا؛ مقدم زاده، علی(1397). نقش پیش بین ناگویی طبعی و حمایت اجتماعی ادراک شده در نتایج درمان دارویی، انگیزشیی و ترکیبی(دارویی- انگیزشی) اختلال سو مصرف مواد. علوم روان شناختی. شماره 65، 21-45.

حایری میبدی مهسا سادات، جعفری رزجی فرشته، شاهوردی محمد، حیاتی مطلق محمد. نقش خودآگاهی هیجانی، تفکر ارجاعی و سرزندگی ذهنی در پیش‌بینی بازگشت به اعتیاد در زنان مصرف کننده مواد مخدر. رویش روان شناسی. ۱۴۰۰; ۱۰ (۱) :۱۰۸-۹.

فریده رمضانی مقدم آرانی، محمدعلی بشارت، محمد احمدوند شاهوردی، مهسا حائری، (1400). نقش تعدیل کننده روان سازه های ناسازگار اولیه در رابطه بین سیستم های مغزی فعال ساز و بازدارنده با ولع مصرف مواد افیونی، نشریه عصب روانشناسی، 7(2)، 9-28

حائری, مهسا, بشارت, محمدعلی, احمدوند شاهوردی, محمد, رمضانی مقدم آرانی, فریده. (1401). مقایسه تکانشوری، استحکام من، ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در معتادان ادامه‌دهنده و رهاکننده درمان. فصلنامه روان شناسی کاربردی, 16(2),133-156