به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه تهران

کارشناسی روان‌شناسی بالینی دانشگاه تهران

دارای مدرک رواندرمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP) با تایید انجمن بین المللی درمان های پویشی- تجربه ای (IEDTA) (2021)

سوابق و فعالیت های حرفه ای

هم بنیانگذار مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

دارای پروانه کار تخصصی از سازمان روانشناسی و مشاوره کشور به شماره ی ۳۸۰۷.

عضو انجمن بین المللی درمان های پویشی_تجربه ای (IEDTA)

روان درمانگر، مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره هم آفرین، ۱۴۰۰ تا کنون.

روان درمانگر، مرکز خدمات روان شناسی بینش نو، ۱۳۹۸ تا کنون.

روان درمانگر، مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره آگاه ، ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰.

روان درمانگر، مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره زندگی،۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴.

روان‌درمانگر، مرکز خدمات روانشناختی پرند ، ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴.

عضو هیئت مدیره گروه آموزشی تربیت پویا (برگزارکننده کارگاه های فرزندپروری تربیت سالم)، ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱.

آزمونگر مصاحبه ی تشخیصی شخصیت SWAP در سیستم ارتقای مدیران شرکت نفت، ۱۳۹۳،۱۳۹۷.

مدرس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴.

مشاور روانشناس بیمارستان آتیه (شهرک غرب) و شرکت پایش رشد و تحول آفتاب از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲.

برگزاری کارگاه مهارت های زندگی، موسسه راه شایستگان، موسسه تربیت پویا، شرکت شهراب شرق، بیمارستان شریعتی، مرکز زندگی ،۱۳۹۱-۱۳۹۳.دوره‌های آموزشی

دوره فشرده ارزیابی و مداخله در خودکشی، آموزش عملی روش های تشخیص خطر و نحوه مداخله ی متخصصان بالینی، ۱۲ساعت، دکتر نیما قربانی، ۱۴۰۲.

سوپرویژن عملی پیشرفته «رواندرمانی پویشی کوتاه مدت و فشرده (ISTDP)، جان فردریکسون، آگوست ۲۰۲۲

دوره آموزشی ایجاد تغییر ساختاری در بیماران شکننده، دکتر آلن عباس، ۲۰۲۲

دوره سوپرویژن عملی "درمان پویشی، فشرده و کوتاه‌مدت"(ISTDP Core-Training)، زیرنظر دکتر نیما قربانی، ۱۲ دوره ۲۰ساعته، ۱۳۹۳-۱۳۹۹.

کارگاه آموزشی درآمدی بر اخلاق حرفه ای در مشاوره و رواندرمانی، دکتر فرشید مرادیان، ۱۳۹۸.

دوره "درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت برای تغییر بلندمدت"، دکتر جان فردریکسون، دوبی، ۲۰۱۴.

کارگاه"بهوشیاری و روان‌درمانی: نظریه و عمل"، دکتر نیما قربانی، امیرحسین ایمانی، ۱۳۹۱

دوره تربیت مربی "آموزش مهارت‌های زندگی برای بزرگسالان"، دکتر لادن فتی، دکتر فرشته موتابی، ۹۰-۱۳۸۹.

کارگاه "درمان فرا شناختی اختلالات هیجانی: اختلال اضطراب فراگیر و و سواس فکری عملی" ، دکتر شهرام محمد خانی ، ۱۳۸۹

کارگاه آموزشی "درمان‌های شناختی-رفتاری " در اختلالات هیجانی، خودکشی، کمالگرایی، زوج درمانی و خیانت زوجین، دکتر لادن فتی، دکتر فرشته موتابی، ۹۱-۱۳۸۸.

کارگاه آموزشی "ارزشیابی بالینی و عینی شخصیت با استفاده از SWAP-۲۰۰" ، دکتر نیما قربانی ، ۱۳۸۸

کارگاه آموزشی فشرده "تحول تفکر و فنون روان پويشي در روان درماني: از فرويد تا دوانلو"، دکتر نیما قربانی، ۱۳۸۷

مقالات و سوابق پژوهشی

داوری مقاله به دعوت مجله Psychology and Health ( European health psychology society ) ، 2021

Saeedi, Z., Ghorbani, N., Shojaeddin, A., & Sarafraz, M. (2022) The experience of pain among patients who suffer from chronic pain: The role of suppression and mindfulness in the pain sensitivity and the autonomic nervous system activity. Current Psychology. Doi.org/10.1007/s12144-022-02849-x

Saeedi, Z., Ghorbani, N., Sarafraz, M., & Karami Shoar, T. (2018). A bias of self-reports among repressors: Examining the evidence for the validity of self-relevant and health-relevant personal reports. International Journal of Psychology. DOI: 10.1002/ijop.12560

Nabavi, M., Tahbaz, S., Salahesh, A., Behjati, Z., Nourbala, F., Sadeghi, S., Saeedi, Z., Morsali, D., & Haghani, Sh. (2016). Correlation between Cognitive Functions, Fatigue, Depression and Disability Status in a Cohort of Multiple Scerosis Patients. World Journal of Nouroscience,6, 208-213.

Ghorbani, N., Watson, P. J., Saeedi, Z., Chen,Z. & silver, C. F. (2012). Religious Problem Solving and the Complexity of Religious Rationality Within an Iranian Muslim Ideological Surround. Journal for the scientific study of religion,51(4):656-675.

سعیدی، ض، قربانی، ن ، سرافراز، م. و ذبیحی، ع. (۱۳۹۶). سلامت روانشناختی و جسمانی: نقش تعدیل کننده ی سرکوبگری و بهوشیاری. فصلنامه روانشناسی سلامت. سال ششم، شماره ۴، ۶۹-۸۶.

سعیدی، ض، قربانی، ن و سرافراز، م. (۱۳۹۵). کوتاه پرسشنامه سازش یافتگی واینبرگر: ویژگیهای مبتنی بر روان سنجی و تحلیل عاملی تاییدی. مجله علوم روانشناختی. دوره پانزدهم، شماره ۵۹، ۳۳۵- ۳۴۷.

سعیدی، ض، بهرامی احسان، ه و علیپور، ا. (۱۳۹۵). خودمهارگری و سلامت: نقش تعدیلکننده شفقت خود. فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی سلامت، ۱۹، ۸۸-۱۰۲.

سعیدی، ض ، نوربالا، ف و حمزوی، ف. (۱۳۹۵). تصورات قالبی جنسیتی: نگرشهای ضمنی به مشاغل و اثر مواجهه با نمونه های غیر کلیشه ای. فصلنامه تازه های علوم شناختی، ۱۸ (۱)، ۸۰-۹۸.

شریفیان، م ح، شهیدی، ش، فتح‌آبادی، ج، سعیدی، ض. (۱۳۹۳). تاثیر تدریس حامی خودمختاری بر خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی. فصلنامه تازه‌های علوم‌شناختی،۱۶(۴)، ۶۰-۶۹.

نوربالا، ف؛ سعیدی، ض و حمزوی، ف (۱۳۹۳). آزمون تداعی ضمنی: معرفی یک ابزاررویش روانشناسی، سال سوم، شماره ۱(پیاپی۶)، ۴۳-۵۶.

قربانی ،ن؛ چن، ژ؛ سعیدی، ض؛ بهجتی،ز؛ واتسون، پی. جی. (۱۳۹۲). ساختار عاملی مقیاس شفقت خود در ایران. پژوهشهای کاربردی روان شناختی. ۳(۴) ،۲۹-۴۱.

سعیدی، ض؛ قربانی،ن؛ سرافراز، م؛ شریفیان، م ح. (۱۳۹۲). اثر القای شفقت خود و ارزش خود بر میزان تجربه‌ی شرم و گناه. روانشناسی معاصر ، سال هشتم، شماره اول، ۹۱-۱۰۲.

سعیدی، ض؛ قربانی،ن؛ سرافراز، م؛ شریفیان، م ح. (۱۳۹۲) رابطه شفقت خود، ارزش خود و هیجانات خودآگاه. پژوهش در سلامت روانشناختی. دوره ۶، شماره ۳ (پیاپی۲۳)، ۱-۹.

کنگره های پژوهشی

Nabavi, S. M., Tahbaz, S., Behjati, Z., Nourbala, F., Sadeghi, S., Saeedi, Z. salahesh, A. (2012). Correlation between cognitive dysfunction, fatigue, depression and disability Status in a cohort of multiple sclerosis. 22nd Eropean Neurological Society Congress, 9-12 June 2012.

Saeedi, Z., Noorbala, F., Hamzavi Abedi, F., Behjati, Z. (2011). The role of perceived parenting style temperament in predicting early maladaptive schemas. 7th International Congress Psychotherapy “Clinical Science”, June 02-05, 2011.

Hamzavi Abedi, F., Saeedi, Z., Noorbala, F., Behjati, Z. (2011). Depressive symptoms; The role of early maladaptive schemas and temperament. 7th International Congress Psychotherapy “Clinical Science”, June 02-05, 2011.

Behjati, Z., Saeedi, Z., Noorbala, F., Enjedany, E., Aghaie Meybodia, F. (2011). Integrative Self-Knowledge and Mental Health. Procedia – Social and Behavioral Sciences 30, 705 – 708.

Aghaie Meybodia, F., Saeedi, Z., Behjati, Z., Noorbala, F., Dastbaravardecb, A., Enjedany, E. (2011). Reliability and validity of a Farsi version of 18- item Mental Health Inventory. Procedia – Social and Behavioral Sciences 30, 1425 – 1429.

Enjedani, E., Aghaie Meybodi, F., Saeedi, Z., Enjedani, M., Dehghan, B. & Dastbaravarde, A. (2011). “Creativity in conscious and unconscious thought condition in Iranian population ” Procedia – Social and Behavioral Sciences 30,1257-1259.

Aghaie Meybodia, F., Poursharifi, H., Dastbaravarde, A., Rostami,R., Enjedani,E.& Saeedi, Z., (2011). “The effectiveness of motivational interview on weight reduction and self-efficacy in Iranian overweight and obese women ” Procedia – Social and Behavioral Sciences 30,1395-1398.

Hamzavi Abedi, F., Noorbala, F., Saeedi, Z. (2010). Stereotypical beliefs about sex role-typed occupations and the mediating effect of exposure to counter stereotypic examples in Iranian students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 5, 1425-1428.