به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین خوش آمدید

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هم آفرین

دکتر الهام موسویان

دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز

کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز

روان درمانگر پویشی فشرده و کوتاه مدت با مدرک رسمی انجمن بین المللی درمان های پویشی تجربه ای (IEDTA)

سوابق و فعالیت های حرفه ای

مدرس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز از سال 95 تا 99

مدرس موسسه آموزش علمی فاطمیه شیراز از مهر 99 تا 1400

مدرس موسسه آموزش عالی پیشتازان از مهر 99 تاکنون

مدرس دانشکده روانشناسی دانشگاه اقلید از سال 1400 تا کنون

مشاور و روان درمانگر در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز از سال 94 تا 1399

مشاور و روان درمانگر در کلینیک روانشناسی دکتر صحت پور (شیراز) از سال 98 تاکنونمقالات و سوابق پژوهشی

موسویان، الهام. (1399). مروری نظری بر مفهوم اضطراب و نقش آن در تنظیم هیجان از منظر روانکاوی از زمان فروید تا به امروز. نشریه رویش روانشناسی، 9 (1).

موسویان، الهام. (1393). بررسی نقش اضطراب صفت بر بازشناسی حالات هیجانی در چهره. اندیشه و رفتار. 31.

موسویان، الهام؛ هادیان فرد، حبیب؛(1392). بررسی نقش بازشناسی هیجان در چهره به عنوان عملکردی مستقل از کارکردهای شناختی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا، تازه های علوم شناختی ،60.

موسویان، الهام؛ محمدی، نورالله؛(1394). مقایسه بازشناسی هیجان تنفردر بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی شدید با افراد غیربیمار، پژوهش در سلامت روانشناختی، 24.

موسویان، الهام؛ نجاتی، سیده فرشته؛(1395). بررسی بازشناسی هیجان چهره در افراد با علائم روان‌شناختی بر اساس پرسشنامه نشانگان روانی ، شناخت اجتماعی، 9.

موسویان، الهام؛ شریف زاده، بابک. (1396). بررسی بازشناسی هیجان در چهره و مشکلات بین فردی در افراد با علایم اختلال شخصیت مرزی در مقایسه با افراد سالم ، تحقیقات علوم رفتاری، 15 (1).

موسویان، الهام؛ مهدیار، منصوره؛ افلاک سیر، عبدالعزیز. (1395). مقایسه بازشناسی هیجان چهره در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد سالم، مطالعات روانشناختی 12 (1).

موسویان، الهام؛ هادیان فرد، حبیب؛ (1392). مقایسه ی بازشناسی هیجان چهره در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد سالم . اندیشه و رفتار. 38.

موسویان، الهام؛ رحیمی، چنگیز؛ محمدی، نوراله؛ افلاک سیر، عبدالعزیز. بررسی اثربخشی درمان التقاطی تنظیم هیجان پویشی تجربه ای (EDER) و شفقت خود بهوشیارانه (MSC) در افراد مبتلا به افسردگی درون فکنی شده در مقایسه با گروه کنترل. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی. 61.

موسویان، الهام. (1399). مقایسه نظری مدل های شناختی رفتاری با مدل های پویشی تجربه ای در تنظیم هیجان. نشریه رویش روانشناسی، 9 (5).

موسویان، الهام. (1399). مروری نظری بر نقش شرم نهادینه در سبب شناسی اختلال افسردگی اتکایی و درون فکنی شده. نشریه رویش روانشناسی،9 (6).

موسویان، الهام. (1399). مروری نظری بر دو نوع افسردگی اتکایی و درون فکنی شده با تاکید بر نظریه سیدنی بلت.نشریه رویش روانشناسی، 9 (4).

موسویان، الهام. (1399). بررسی نقش شرم نهادینه در آسیب شناسی های روانی و روان درمانی های مؤثر بر آن. نشریه رویش روانشناسی، 9 (7).

موسویان، الهام. (1399). مروری نظری بر مفهوم تنهایی از منظر رویکردهای روان شناختی. نشریه رویش روانشناسی، 9 (9).

موسویان، الهام. (1399). مروری بر مفهوم "عقده مادر مرده" آندره گرین و بررسی تاثیرات آن بر تنظیم هیجان. نشریه رویش روانشناسی، 9 (10).

دادفرنیا، شکوفه؛ موسویان، الهام. ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه دوسوگرایی به خود مرتبط با وسواس فكري ـ عملي. فصلنامه روانشناسی بالینی سمنان، 3 (47).

Moosavian, E., & Dadfarnia, S. (2019). The Relationship between Self-ambivalence and Obsessive Compulsive Disorder Symptoms: The Mediating Role of Relevant Beliefs in Obsessive Compulsive Disorder. International Journal of Behavioral Science, 13(3), 97-103.

Moosavian, E., & Nejati, S. F. (2018). Association Between Facial Affect Recognition and Maladaptive Schema in People with Depressive Symptoms. Practice in Clinical Psychology, 6(2), 83-92.

Moosavian, E., Hadianfard, H., Goodarzi, M. A., & Mohammadi, N. (2014). Investigating the Mediating Role of Facial Emotion Recognition in the Relationship between Cognitive Functioning and Social Performance in Patients with Schizophrenia. International Journal of Psychology (IPA), 8(1).

ترجمه ها

تراجنسیتی. نیکلاس ام تیچ. ترجمه الهام موسویان. انتشارات نگره. 1396.

گشتالت درمانی صد تکنیک و نکته کلیدی. دیو من. ترجمه الهام موسویان و فاطمه سجادیان. انتشارات موسسه فرهنگی هنری بشیر علم و ادب. 1394.

شفقت خود. کریستین نف. ترجمه الهام موسویان. انتشارات ارجمند. 1399

کتاب کار شفقت خود بهوشیارانه. کریستین نف و کریستوفر گرمر. ترجمه الهام موسویان و چنگیز رحیمی طاقانکی. انتشارات ارجمند. 1399

پیوند دوباره با جوهره خویشتن. کریستین نایب. ترجمه الهام موسویان. انتشارات بینش نو. 1399.

آموزش برنامه شفقت خود بهوشیار. کریستوفر گرمر و کریستین نف. ترجمه الهام موسویان. انتشارات بینش نو. 1400.

ساختن زندگی ای که ارزش زیستن دارد. مارشا لینهان. ترجمه الهام موسویان. انتشارات بینش نو. 1400.

کنگره های پژوهشی

تحولات روانکاوی از فروید تا امروز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز. 1395.

میراث علمی فروید. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز. 1395.

کارگاه مقدمانی روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت، انجمن علمی روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز، زمستان 99 و تابستان 1400

کارگاه آسیب شناسی سوپرایگو

کارگاه مقدماتی شفقت خود بهوشیارانه

کارگاه ابراز سالم خشم